Invulling Drei-Lander-Seminar

Op 6 en 7 februari 2020 organiseert de Deutsche Gesellschaft für Agrarrecht (DGAR) een Drei-Länder-Seminar. Plaats van handeling zal Bonn zijn. Het thema van het seminar, bestemd voor Duitse, Nederlandse en Belgische agrarisch recht-juristen, -fiscalisten en andere geïnteresseerden, zal ‘de omzetting van de Europese Nitraatrichtlijnen in nationale regelgeving’ zijn.

 

Verdere informatie volgt op een later tijdstip.

Bijeenkomst Mileu en Landbouw (VMR) 26 september 2019

De Vereniging voor Milieurecht (VMR) werkt met een groep auteurs aan de bundel ‘Milieu en Landbouw’. Deze bundel beoogt een overzicht te geven van de belangrijkste actuele milieuproblemen rond de landbouw, toegespitst op de vraag hoe effectief bestaande regelgeving is met betrekking tot het beperken van de milieu-impact van de landbouw. Daarnaast bekijken de auteurs of de situatie onder de Omgevingswet verbetert en of er eventuele andere verbeteringen nodig zijn, eventueel ook buiten de regelgeving.

Tijdens een bijeenkomst van de VMR op donderdag 26 september 2019 van 13.00 tot 17.00 uur worden de bevindingen van de auteurs besproken. De leden van de VAR worden ook van harte voor deze bijeenkomst uitgenodigd. Aanmelden voor de bijeenkomst kan via de website van de VMR.

Maak kennis met de sprekers op het jubileum van 12 april a.s.

Ter voorbereiding op het jubileum van de Vereniging voor Agrarisch Recht op vrijdag 12 april a.s. is een interview afgenomen met de sprekers op die dag.

 • Martijn de Klerk Msc. hydroloog en verbonden aan onderzoeks- en adviesbureau FutureWater in Wageningen, geeft enthousiast een inkijkje in de landbouwontwikkelingen in de wereld en de veranderingen die daar plaatsvinden vanwege de toenemende extremen in het klimaat. Op de lustrumbijeenkomst brengt hij een boeiend verhaal over klimaatverandering, ontwikkelingen in de waterhuishouding en landbouw en adaptatiemogelijkheden. Lees het interview hier.
 • Gerard Backx is werkzaam bij HZPC, en geeft een inkijkje in de wereld van ‘pootaardappelen’ en gaat daarbij in op de kansen, de rol  van de Nederlandse landbouw binnen de internationale ontwikkeling. Lees het interview hier.
 • Oscar Meuffels & Tjitske Bolt. Oscar Meuffels is directeur van de Nederlandse Zuivel Organisatie en vertelt enthousiast over de toekomst van de positie van Nederland in de internationale zuivelmarkt, gaat in op duurzaamheid en zal tijdens de lustrumbijeenkomst ingaan op de internationale en nationale ontwikkelingen en hoe sommige ontwikkelingen in het buitenland de zuivelproductie in Nederland beïnvloeden. Lees het interview hier.

Voor meer informatie over het Jubileum, bijvoorbeeld voor de locatie, het aanmelden, klik hier.

AVG, wat doet de VAR hiermee?

De privacywet (AVG: Algemene verordening gegevensbescherming) is op 25 mei 2018 in werking getreden. Consumenten hebben meer rechten en organisaties moeten aan meer verplichtingen voldoen. Dat betekent voor de VAR onder meer dat duidelijk moet zijn welke persoonsgegevens worden vastgelegd en wat er met die gegevens gebeurd. De VAR heeft inmiddels een AVG verklaring en een Privacy Policy, beide zijn hieronder te downloaden.

Heb je vragen over de privacywet, stuur dan een mail naar hvanbasten@verenigingagrarischrecht.nl.

 

Downloads:

12 april 2019 Jubileum “Vergezichten op de landbouw”

Hierbij nodig ik u namens het bestuur van de Vereniging voor Agrarisch Recht uit deel te nemen aan de 60ste Jaarvergadering. Deze zal worden gehouden op vrijdag 12 april 2019 in het Plantion aan de Wellensiekstraat 4 te Ede.

Zoals bij een moderne vitale zestiger hoort, gaan we niet achterom kijken, maar juist vooruit! Het thema zal zijn: “Hoe verder met de landbouw in Nederland in ‘n  werelds perspectief?“.

In een prijsstellende omgeving delen drie toonzettende inleiders hun vooruitblik op internationale landbouw, klimaatontwikkeling en agro-business en de betekenis hiervan op de landbouw NL 2.0.

Waar gaan we naar toe? Krijgen we ooit Waterrechten? Zien we in 2050 vooral stadsboerderijen of juist megastallen? Of stappen we massaal over op high tech veredeling van klimaatbestendige gewassen? En wat kan dat betekenen voor het agrarisch recht?

Sprekers zijn onder meer:

 • Martijn de Klerk Msc. (FutureWater);
 • Gerard Backx (CEO) (HZPC);
 • Oscar Meuffels & Tjitske Bolt (Nederlandse Zuivel Organisatie).

 

Programma
Het programma vangt om 09.00 uur aan met ontvangst. De dag zal rond 16:30 uur eindigen met een borrel.

Na afloop van het wetenschappelijke deel wordt zoals gebruikelijk de jaarlijkse huishoudelijke vergadering gehouden. De leden worden van harte uitgenodigd daaraan deel te nemen. Leden ontvangen voor de vergadering een agenda voor de huishoudelijke vergadering, een jaarverslag, het verslag van de ALV 2018, het financieel overzicht 2018 en de begroting 2019.

 

Kosten
Leden van de Vereniging voor Agrarisch Recht betalen geen deelnamekosten, maar dienen zich uiteraard wél aan te melden (zie hierna). Bent u geen lid van de vereniging? Dan bedragen de deelnamekosten 100,- euro, inclusief lunch, koffie/ thee en een afsluitende borrel.

 

Opleidingspunten
Bij de volgende organisaties zullen punten worden aangevraagd:

 • de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie  – heeft 6 PE punten toegekend
 • de Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs – heeft 3 PE punten toegekend
 • de Stichting Opleiding Medewerkers in het Notariaat – heeft 6 PE punten toegekend
 • de Vereniging Agrarisch Specialisten in het Notariaat
 • Nederlandse Vereniging van Rentmeesters – heeft 3 PE punten toegekend

Advocaten kunnen op grond van de Verordening op de vakbekwaamheid en meer in het bijzonder artikel 4 van de Regeling vakbekwaamheid zelf beoordelen of het bijwonen van de jaarvergadering hun vakbekwaamheid ten goede is gekomen, aan de voorwaarden uit de Regeling vakbekwaamheid voldoet en daarmee opleidingspunten kan opleveren. In voorgaande jaren heeft de Nederlandse Orde van Advocaten aan het bijwonen van de jaarvergadering vier opleidingspunten toegekend.

 

Aanmelden
NB! U dient zich dit jaar aan te melden door een ticket aan te vragen. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging.

Informatie
Vereniging voor Agrarisch Recht
Mevrouw mr. H.A. van Basten (secretaris/penningmeester VAR)
hvanbasten@verenigingagrarischrecht.nl
www.verenigingagrarischrecht.nl
Rabobank Utrecht IBAN rekeningnummer NL11 RABO 0336 8523 3

SAVE THE DATE: Lustrumbijeenkomst 60 jaar Vereniging voor Agrarisch Recht

De VAR wordt 60 jaar. Maar, zoals bij een moderne vitale zestiger hoort, gaan we niet achterom kijken, maar juist vooruit!

Vergezichten op de Landbouw – vrijdag 12 april 2019

Hoe verder met de landbouw in NL in een werelds perspectief?
In een prijsstellende omgeving delen drie toonzettende inleiders hun vooruitblik op internationale landbouw, klimaatontwikkeling en agro-business en de betekenis hiervan op de landbouw NL 2.0.
Waar gaan we naar toe? Krijgen we ooit Waterrechten? Zien we in 2050 vooral stadsboerderijen of juist megastallen? Of stappen we massaal over op high tech veredeling van klimaatbestendige gewassen? En wat kan dat betekenen voor het agarisch recht?

Don’t be square, just be there!

Preadviezen Jaarvergadering 20 april 2018

Ten behoeve van de jaarvergadering van de Vereniging voor Agrarisch Recht op vrijdag 20 april 2018 zijn twee pre adviezen geschreven. De pre adviezen zijn gepubliceerd in het Tijdschrift voor Agrarisch Recht. Daarnaast vindt u ze door hieronder op de links te klikken.

mr. H. Zeilmaker – Windturbines: ‘nieuw voor oud’ en ‘oud voor nieuw’, gedoogplicht en onteigening;
mr. E. Aarts- Participatie in duurzame energieprojecten op agrarische grond: do’s, don’ts & who’s boss?

 

Voor meer informatie over de jaarvergadering en de aanmelding klik hier.

Aankondiging 59ste Jaarvergadering: 20 april 2018

Noteer alvast in uw agenda: op vrijdag 20 april 2018 vindt de jaarlijkse Jaarvergadering van de VAR plaats. Het thema is “Duurzaamheid in de landbouw“.

Duurzaamheid in de landbouw kent vele facetten en voorkomingsvormen. Er zijn vaak tegengestelde belangen en de materie is breed en soms complex. Een aantal elementen kunnen zijn:

 • Een (rechts)filosofische of -sociologische benadering van het begrijp duurzaamheid en de doorwerking in de agrarische sector;
 • Energie: hoe kunnen we op een duurzame wijze energie opwekken en verbruiken en wat kan de agrarische sector hierbij doen (de energietransitie);
 • Duurzaamheid en controle in de sectoren melkvee, akkerbouw en tuinbouw. Welke regelingen zijn er?  Er zijn bestuursrechtelijk regelingen maar ook sectorale of bedrijfsregeling die voorzien in duurzaamheid en de controle daarop. Welke subsidieregelingen zijn er?
 • Participatie in en realisatie van wind- en zonneparken;
 • Mogelijkheden van onteigening en gedoogplichten voor de plaatsing van windmolens of het verwijderen van verouderde windmolens;
 • Fiscaliteit.

Op de jaarvergadering staat een aantal aspecten van en rondom duurzaamheid op het programma.

De pre-adviseurs zijn nog niet bekend.