Vereniging

De Vereniging voor Agrarisch Recht is een forum voor iedereen die zich beroepsmatig bezighoudt met landbouw en recht. Doel is de wetenschappelijke en praktische beoefening van het agrarisch recht te stimuleren. Dit gebeurt door studiedagen, discussiebijeenkomsten, excursies en andere activiteiten te organiseren én door publicaties te verzorgen over actuele thema’s. Bij agrarisch recht kan worden gedacht aan specifiek op de landbouw gerichte rechtsgebieden als pacht, Europees landbouwbeleid, meststoffenregelgeving en gewasbescherming maar ook aan onderdelen van het recht die niet exclusief de landbouw betreffen maar waarmee de agrarische praktijk wel veelvuldig wordt geconfronteerd, zoals natuurbeschermingsrecht, waterwetgeving,de wetgeving betreffende de personenvennootschap of familievermogensrecht.

Iets voor u?

Iedereen die zich beroepsmatig bezighoudt met agrarisch recht, is welkom als lid. Voorbeelden van sectoren waarin leden werkzaam zijn: advocatuur, notariaat, wetenschap, rechtspraak, bankwezen, belangenorganisaties, (fiscale) adviespraktijk, agrarische makelaardij, rentmeesterschap en overheid. De vereniging telt momenteel ruim 300 leden.

Kennis en ideeën stimuleren

De vereniging, opgericht in 1959, organiseert door het jaar heen uiteenlopende bijeenkomsten en andere activiteiten die de uitwisseling van kennis en ideeën stimuleren. Hiervoor wordt incidenteel ook samengewerkt met vergelijkbare verenigingen (Vereniging voor Agrarisch recht Advocaten, Vereniging voor Agrarisch recht Specialisten in het Notariaat, Vereniging voor Milieurecht), als ook met het Instituut voor Agrarisch Recht te Wageningen. Daarnaast participeert de vereniging in internationale activiteiten.

Jaarvergadering

De Algemene Vergadering vindt jaarlijks in het voorjaar plaats. In het wetenschappelijk gedeelte van deze bijeenkomst, dat ook voor niet-leden toegankelijk is, wordt gediscussieerd over belangrijke actuele ontwikkelingen in het vakgebied. Deze discussies worden ook buiten de vereniging met belangstelling gevolgd: zowel de preadviezen als een verslag van de discussies over de onderwerpen worden gepubliceerd in het tijdschrift Agrarisch Recht. De onderwerpen die in de loop der jaren aan de orde zijn gekomen (zie onderstaande link), bestrijken het gehele terrein van het agrarisch recht. Van vrijwillige bedrijfsbeëindiging tot het mededingingsrecht in de agrosector. En van juridische aspecten van de reconstructie van concentratiegebieden tot voorstellen van de regering voor een nieuwe Pachtwet.

Dreiländer-seminar

Het ‘Dreiländerseminar’ wordt georganiseerd – in principe eenmaal per twee jaar – samen met de Belgische en Duitse zusterverenigingen. Inmiddels is er ook participatie vanuit Denemarken. Rechtsvergelijking is het voornaamste doel van deze bijeenkomsten die beurtelings in een van de deelnemende landen plaatsvinden.

Europese samenwerking binnen CEDR

De Vereniging voor Agrarisch Recht is aangesloten bij het Europese Comité Européen de Droit Rural (CEDR). Het CEDR organiseert om de twee jaar een internationaal congres en colloquium over een of meer thema’s op het gebied van agrarisch recht. Deze thema’s worden gezamenlijk vastgesteld en hebben meestal een Europeesrechtelijke invalshoek. Ook rechtsvergelijking komt aan de orde. De congressen vinden afwisselend plaats in de diverse aangesloten landen.