ALV: Onderwerpen door de jaren heen

2022:

Stikstof
mr. N. Bouwman – De civiele aspecten bij handel in stikstofruimte
mr. ing. H.J. van den Kerkhof RB – De fiscale aspecten bij handel in stikstofruimte
mr. M.I.J. Toonders – De bestuursrechtelijke kant van de stikstofproblematiek en Stikstof en innovatie in de veehouderij

2021: Het recht rondom de kringlooplandbouw
Alex Datema (Boerennatuur) – GLB
Frits van der Schans (CLM advies) – Herbezinning mestbeleid
Frank Remerie (Land van Ons)
2019: Vergezichten op de landbouw (Jubileum, 60 jarig bestaan VAR)
Martijn de Klerk Msc. (FutureWater) – Klimaatverandering, ontwikkelingen in de waterhuishouding en landbouw en adaptatiemogelijkheden
Gerard Backx (CEO) (HZPC) – ‘Pootaardappelen’, de kansen en de rol van de Nederlandse landbouw binnen de internationale ontwikkeling
Oscar Meuffels & Tjitske Bolt (Nederlandse Zuivel Organisatie) – De toekomst van de positie van Nederland in de internationale zuivelmarkt
2018: Duurzaamheid in de landbouw
mr. H. Zeilmaker – Windturbines: ‘nieuw voor oud’ en ‘oud voor nieuw’, gedoogplicht en onteigening
mr. E. Aarts – Participatie in duurzame energieprojecten op agrarische grond: do’s, don’ts & who’s boss?<
2017: Bedrijfsoverdracht in de landbouw
2016: Insolventie in de landbouw
prof. mr. S.E. Bartels en mr. K.W.C. Geurts – Zekerheidsrechten / eigendomsvoorbehoud in de agrarische sector
mr. A. van Oijen en mr. T. Voortman – Faillissement en surseance in de agrarische sector
mr. ir. B.P.C. van Weert, mr. H.G.G. Winnemuller en drs. G. Bies – Bijzonder beheer/herfinanciering in de agrarisch sector
2015: Water en landbouw
prof. mr. A.A. Freriks en prof. mr. H.F.M.W. van Rijswick – Programmatische aanpak stikstof en programmatische aanpak water: van tweeën een?
mr. J.W.H. van den Broek – De Uitvoeringsregelgeving Omgevingswet: betekenis voor de relatie landbouw en water
mr. dr. H.J.M. Havekes – De waterschapsverkiezingen van 2015; continuïteit gewenst
mr. I.P.A. van Heijst – Peilbesluit en schade; pompen of vergoeden?
mr. W.J. van Doorn-Hoekveld en mr. dr. F.A.G. Groothuijse – Schadevergoeding ten gevolge van bergingsgebieden: een juridisch labyrint
mr. drs. J. Rutteman – Waterkwaliteit en gewasbeschermingsmiddelen in het nieuwe gewasbeschermingsmiddelenrecht
mr. V. M. Anches, ir. J.W.C. Dekking en E.J. Monsma MSc – Waterschapsbelastingen: belang en betaling voor de agrarische sector in balans?
mr. dr. A. Keessen en mr. drs. W. Ernst – Zoetwatervoorziening in de landbouw en klimaatverandering
2014: Sancties in het Agrarisch Recht
mr. J.J.J. de Rooij – Bestuursrecht en strafrecht
prof. mr. D.W. Bruil – Cross-compliance
mr. S. Kant – Controle en handhaving
mr. W.M.A.K. Parmet – Tuchtrecht
2013: Natuurbescherming
prof. mr. A.A. Freriks & mr. drs. L. Boerema – De bescherming van soorten
mr. M. Kaajan – De bescherming van gebieden
mr. R. Benhadi – Regionaal natuurbeleid
2012: Pacht
mr. B. Nijman – Het pachtrecht met een schaartje geknipt
mr. G.M.F. Snijders – Vragen over pacht
2011: Ruimtelijke Ordening Buitengebied
mr. P.P.A. Bodden – Ruimtelijke ordening op provinciaal en nationaal niveau
prof. mr. D.W. Bruil – Het bestemmingsplan buitengebied
2010: Ondernemingsvormen in de landbouw
prof. mr. M.J.A. van Mourik – Agrarische personenvennootschappen, mede in relatie tot de flex-B.V.
mr. ing. H.J. van den Kerkhof FB – Rechtsvormen in de agrarische sector
2009: Ontwikkelingen in het Agrarisch Recht (50 jarig bestaan VAR)
ir. D. Duijzer – Ontwikkelingen in de land en tuinbouw, perspectieven naar de toekomst
prof. mr. G.M.F. Snijders – Ontwikkelingen in het Nl. agrarisch recht
mr. T. van Rijn, Legal Advisor EU Cie. – Ontwikkelingen in het EU agrarisch recht
2008: Het nieuwe pachtrecht
mr. E.H.M. Harbers – Knelpunten in titel 7.5 BW
mr. G. Kerpestein – Vergelijking pacht en huur van bedrijfsruimte
ir. L. Slangen – De toekomst van de pacht
2007: Grond en geld, boeren en bestemmingswijziging
mr. A.A.J. de Gier – Grenzen en mogelijkheden
mr. J.A.M.A. Sluysmans – Van agrarische bestemming naar bouwbestemming
mr. A. Verduijn – De fiscale aspecten van bestemmingswijziging
2006: Juridische aspecten van Ketenbeheer
mrs. Wijer Verloren Themaat en van der Wal – Europeesrechtelijke randvoorwaarden en mededinging
prof. mr. A.N. Freriks – Contracten en aansprakelijkheid in de keten, private – publieke verhoudingen binnen het kwaliteitssysteem
2005: PBO en ZBO in de landbouw
prof. mr. C.A.J.M. Kortmann, mr. P.H.M. van Beukering en mr. E.R. Kleijwegt
2004: Het nieuwe Mestbeleid
prof. mr. D.W. Bruil en de hr. mr. M. Haan
2003: Diergezondheidsrecht
mrs. Walsweer, Nijman en Bronkhorst
2002: Op weg naar een nieuwe regeling van het Pachtrecht
drs. Luyt, mrs. de Hoog en Snijders
2001: Juridische aspecten van de reconstructie van concentratiegebieden
mrs. Bruil, ir. Groot Nibbelink-ir. Zevenbergen en mr. Beekhuizen
2000: Het nieuwe mededingingsrecht in de agrosector
mw. mr. Gommers, mw. mr. ten Broeke en mr. Veenman
1999: Vrijwillige bedrijfsbeëindiging in de landbouw
mrs. Dom. van Dijk, van den Kerkhof en mr. ing. Engels
1998: Juridische aspecten van de intensieve veehouderij
mrs. Bruil, Walda en van Buuren
1997: Publiekrechtelijke beschikking over agrarische grond
mrs. Huygen, Vermeulen, Andriessen
1996: Gronden voor de Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie in de agrarisch sector
Hirsch Ballin
1995: Landbouw en water
mrs. A. van Hall, Havekes, ir. Vollebregt
1994: Bijzondere rechtspraak in de landbouw
mrs. Snijders, Huyzer en Fikkert
1993: Man-vrouw vennootschap en andere samenwerkingsvormen in de landbouw
mrs. Dicou en de Hans Groot
1992: Huidig en komend Pachtrecht
mrs. de Hoog, Overwater
1991: Recente ontwikkelingen in het milieurecht
mrs. Walsweer, Woldendorp
1989: Het besturen van Landbouw cooperaties
prof. mr Raaijmakers, mrs. Galle en Kras
1988: Het Nieuwe Pachtrecht
Heisterkamp, Luteijn en van Noort