Preadviezen Jaarvergadering 2022

Ten behoeve van de jaarvergadering van de Vereniging voor Agrarisch Recht op vrijdag 30 september 2022 zijn drie preadviezen geschreven. De preadviezen zijn gepubliceerd in het Tijdschrift voor Agrarisch Recht. Daarnaast vindt u ze door hieronder op de links te klikken.

mr. ing. H.J van den Kerkhof – Fiscale aspecten stikstofemissieruimte

mr. N. Bouwman – De civiele kant van stikstof. Een praktijkgerichte juridische benadering van de handel in stikstofrechten

mr. M.I.J. Toonders – Stikstof en innovatie in de veehouderij

Internationaal congres 8 oktober 2021

CEDR-V-Mediterranean-Forum-octubre-2021

De Universiteit van Valladolid organiseert op 8 oktober 2021 een online congres (te volgen via Microsoft Teams) met als onderwerp:

 

The challenge of the fight against food waste and agrifood chain: costs and results of the new sustainability policies

 

Meer informatie over het congres: https://www.cedr.org/events/v-cedr-mediterranean-forum/

 

Het congres is te volgen via de volgende link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzIwODcwMWEtNjRkYy00YTZmLTgxOWUtZWRhMDZjYjdmMjhm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225f2a1fdf-b755-40df-8d23-5c8d19455375%22%2c%22Oid%22%3a%224705b0f0-f774-443a-bd1d-a2e05b9bfeed%22%7d

Jaarvergadering Vereniging voor Agrarisch Recht

Hierbij nodig ik u namens het bestuur van de Vereniging voor Agrarisch Recht uit deel te nemen aan de 62ste Jaarvergadering. De jaarvergadering zal worden gehouden op vrijdag 10 september 2021 bij de Rabobank te Utrecht (Croeselaan 18).

 

Jaarvergadering

Het onderwerp is ‘het recht rondom de kringlooplandbouw’

 

Het programma vangt om 9:00 uur aan, met ontvangst koffie/thee.

 

Programma jaarvergadering VAR

9-940                               ontvangst + koffie
940-1000                        Carin van Huët (directeur food&agri Rabobank)
1000-1100                      Alex Datema (BoerenNatuur)
1100-1145                      pauze
1145-1230                      Frank Remerie ((Land van Ons)
1230-1330                      lunch
1330-1430                     Frits van der Schans (CLM Onderzoek en Advies) over de herbezinning mestbeleid
1430-1500                     forumdiscussie
1500-1545                     pauze
1545-1630                     ALV
1630                               borrel

 

Na afloop wordt zoals gebruikelijk de jaarlijkse huishoudelijke vergadering gehouden. De leden worden van harte uitgenodigd daaraan deel te nemen. Leden ontvangen voor de vergadering een agenda voor de huishoudelijke vergadering, een jaarverslag, het verslag van de voorgaande ALV, het financieel overzicht 2020 en de begroting 2021.

 

Kosten

Leden van de Vereniging voor Agrarisch Recht betalen geen deelnamekosten, maar dienen zich uiteraard wél aan te melden (zie hierna). Bent u geen lid van de vereniging? Dan bedragen de deelnamekosten € 100,–, inclusief lunch, koffie/ thee en een afsluitende borrel.

 

Reizen

We adviseren de leden om te reizen per trein naar de Rabobank te Utrecht (Croeselaan 18). Er kan bij de Rabobank eveneens geparkeerd worden met de auto. Er zal uitvraag worden gedaan wie met de auto naar de Rabobank komt.

 

Aanmelden

NB! U dient zich dit jaar aan te melden door een ticket aan te vragen via de volgende link:

https://billetto.nl/e/jaarvergadering-vereniging-voor-agrarisch-recht-Tickets-561987

 

Na uw aanmelding ontvangt u een bevestiging.

 

Als gevolg van de 1,5 meter maatregel is er een beperkt aantal tickets beschikbaar. Wees er dus snel bij. Zijn er geen tickets meer, stuur dan een mail naar a.vandervis@countus.nl. Indien mogelijk wordt het aantal tickets nog uitgebreid en krijgt u hierover bericht.

 

Informatie

Vereniging voor Agrarisch Recht

Andreas van der Vis (secretaris VAR)

avandervis@verenigingagrarischrecht.nl

www.verenigingagrarischrecht.nl

Rabobank Utrecht IBAN rekeningnummer NL11 RABO 0336 8523 39

Basiscursus Kwekersrecht 23 en 30 september 2019

De Universiteit Leiden organiseert een tweedaagse basiscursus Kwekersrecht. Tijdens de cursus worden de fundamenten van het kwekersrecht behandeld. De cursus vindt plaats op 23 en 30 september 2019.

Leden van de Vereniging voor Agrarisch Recht betalen € 495 in plaats van € 995.

Voor meer informatie of wil jij je aanmelden, klik dan op de volgende link: https://www.paoleiden.nl/cursusaanbod/2019/basiscursus-kwekersrecht-2019/

10 september 2019 cursusmiddag PAS en fosfaatrechten

Het Instituut voor voor Agrarisch Recht organiseert 10 september aanstaande een studiemiddag. Prof. mr. D.W. (Willem) Bruil én mr. F.H. (Franca) Damen praten jullie bij!

Twee belangrijke ontwikkelingen houden de agrarische sector bezig: het stelsel van fosfaatrechten en de perikelen rond de programmatische aanpak stikstof. Beide onderwerpen komen aan de orde in deze actuele cursusmiddag, waarmee u weer helemaal op de hoogte raakt van de stand van zaken en de valkuilen die er nog liggen.

Voor meer informatie of wil jij je aanmelden, klik dan op de volgende link: https://www.iar.nl/cursus/pas-en-fosfaatrechten

Invulling Drei-Lander-Seminar

Op 6 en 7 februari 2020 organiseert de Deutsche Gesellschaft für Agrarrecht (DGAR) een Drei-Länder-Seminar. Plaats van handeling zal Bonn zijn. Het thema van het seminar, bestemd voor Duitse, Nederlandse en Belgische agrarisch recht-juristen, -fiscalisten en andere geïnteresseerden, zal ‘de omzetting van de Europese Nitraatrichtlijnen in nationale regelgeving’ zijn.

 

Verdere informatie volgt op een later tijdstip.

Bijeenkomst Mileu en Landbouw (VMR) 26 september 2019

De Vereniging voor Milieurecht (VMR) werkt met een groep auteurs aan de bundel ‘Milieu en Landbouw’. Deze bundel beoogt een overzicht te geven van de belangrijkste actuele milieuproblemen rond de landbouw, toegespitst op de vraag hoe effectief bestaande regelgeving is met betrekking tot het beperken van de milieu-impact van de landbouw. Daarnaast bekijken de auteurs of de situatie onder de Omgevingswet verbetert en of er eventuele andere verbeteringen nodig zijn, eventueel ook buiten de regelgeving.

Tijdens een bijeenkomst van de VMR op donderdag 26 september 2019 van 13.00 tot 17.00 uur worden de bevindingen van de auteurs besproken. De leden van de VAR worden ook van harte voor deze bijeenkomst uitgenodigd. Aanmelden voor de bijeenkomst kan via de website van de VMR.

Maak kennis met de sprekers op het jubileum van 12 april a.s.

Ter voorbereiding op het jubileum van de Vereniging voor Agrarisch Recht op vrijdag 12 april a.s. is een interview afgenomen met de sprekers op die dag.

  • Martijn de Klerk Msc. hydroloog en verbonden aan onderzoeks- en adviesbureau FutureWater in Wageningen, geeft enthousiast een inkijkje in de landbouwontwikkelingen in de wereld en de veranderingen die daar plaatsvinden vanwege de toenemende extremen in het klimaat. Op de lustrumbijeenkomst brengt hij een boeiend verhaal over klimaatverandering, ontwikkelingen in de waterhuishouding en landbouw en adaptatiemogelijkheden. Lees het interview hier.
  • Gerard Backx is werkzaam bij HZPC, en geeft een inkijkje in de wereld van ‘pootaardappelen’ en gaat daarbij in op de kansen, de rol  van de Nederlandse landbouw binnen de internationale ontwikkeling. Lees het interview hier.
  • Oscar Meuffels & Tjitske Bolt. Oscar Meuffels is directeur van de Nederlandse Zuivel Organisatie en vertelt enthousiast over de toekomst van de positie van Nederland in de internationale zuivelmarkt, gaat in op duurzaamheid en zal tijdens de lustrumbijeenkomst ingaan op de internationale en nationale ontwikkelingen en hoe sommige ontwikkelingen in het buitenland de zuivelproductie in Nederland beïnvloeden. Lees het interview hier.

Voor meer informatie over het Jubileum, bijvoorbeeld voor de locatie, het aanmelden, klik hier.